partners-in-top

Idag blir luften ännu renare kring Kalix IP

Idag den 1 juli inträder nya tobaksregler i hela Sverige. Lagen ersätter den nu gällande tobakslagen och innehåller ett antal nya regler om bland annat rökförbud och försäljning av tobaksvaror. Från Kalix Bandys sida är det viktigt att vi informerar om vad som sker och hur vi kommer anpassa våra arrangemang utefter den nya lagen.

Rökförbudet utvidgas idag till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, exempelvis uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Förbudet omfattar nu även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Det som avses med platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning är sådana anläggningar som brukar benämnas “arena” eller “stadion”, alltså utomhusanläggningar för olika typer av idrotts- och nöjesarrangemang. Sådana anläggningar kommer att omfattas av rökförbud oavsett om de används för idrottsarrangemang eller annat, exempelvis konserter och mässor.

Chocken måste vara tämligen obefintlig att vi välkomnar den nya lagen. En av föreningens absolut viktigaste målsättningar är att vara ett föredöme för kommunens barn och ungdomar, eller som vi uttrycker det i punktform i verksamhetsplanen:

Ta ett samhällsansvar där vi ansvarar för att idrottsligt, socialt och kulturellt fostra och utveckla barn och ungdomar.

Den nya lagen möjliggör en hälsosam arbetsmiljö för vår personal men framför allt en rökfri inramning där våra utövare vistas, inte minst våra barn. Det är också en självklarhet att du som besökare ska kunna njuta av våra arrangemang där frisk luft tar sig ned i dina lungor.

I vårt måldokument beskriver vi även att vi vill motverka droganvändning samt alla former av diskriminering, där den första delen med lätthet kan tillskrivas det som nu sker.

Vi verkar på en kommunal anläggning vilket innebär att Kalix Kommun ansvarar för skyltning och så vidare runt och inom arenan. Det är viktigt att de nya reglerna efterlevs och vi som verkande förening har också ett ansvar att se till att lagen följs.

Även om vi är positiva till beslutet har vi självklart förståelse för att denna lag inte mottages med glädje hos alla, men får vi då påminna om vilken fin samhällsnytta du som är rökare nu kommer utföra. Det är ingen hemlighet att rökning inte bara är skadligt för själva rökaren – medmänniskorna drabbas också men i passiv form. Nu kommer våra barn med säkerhet vistas i en hälsosam miljö, föräldrarna kan lämna av barnen till träningen utan att behöva känna den minsta lilla oro och våra läktare kommer inte längre innehålla denna hälsorisk (passiv rökning).

Fler Artiklar

Föreningen
Herr