partners-in-top

Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte söndag 19 december kl 13.00

Årsmötet sker i samband med herrlagets match mot Nässjö, som börjar kl 14.00. Föreningen bjuder på lunch efter årsmötet (innan matchstart). Anmälan till kansliet tel 070-57 147 87 alt mail anette@kalixbandy.se senast 15/12.

Dagordning
§1 Extra årsmötets öppnande
§2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
§3 Fastställande av dagordningen
§4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§5 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
§6 Styrelsens förslag till stadgeändring, se nedan
§7 BESLUT om stadgeändring
§8 Valberedningens förslag till val av kvalificerad revisor
§9 BESLUT kompletterande val av kvalificerad revisor
§10 Övriga frågor
§11 Avslutning

Styrelsens förslag
Stadgeändring för val av kvalificerad revisor
Vid föreningens ordinarie årsmöten sker val av två revisorer jämte en suppleant på ett år. Enligt Svenska Bandyförbundets reglemente nr 3:2 och kravet för Elitlicens säsongen 2022/23 gäller att bandyföreningarna i sin organisation måste ha valt en kvalificerad (godkänd eller auktoriserad) revisor, vilket Kalix Bandy saknar, så av den anledningen är Kalix Bandy denna säsong satt under granskning.

Kravet på kvalificerad revisor är kopplat till föreningar med lag i Elitserien, men även föreningar med lag som kan komma att kvala till högsta serien.

Styrelsen för Kalix Bandy föreslår att:
1. Kalix Bandy genomför en stadgeändring med förtydligande av kravet på kvalificerad revisor.
2. Kalix Bandy väljer en kvalificerad revisor vid det extra årsmötet
2021-12-19.

För stadgeändring enligt nuvarande stadgar krävs enligt §8 att “för ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster”.

Förslag till stadgeändring, §21 pkt 12d
Val av 2-3 revisorer, varav en kvalificerad revisor, alternativt två revisorer jämte en suppleant (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).

Valberedningen kontaktas inför valet av kvalificerad revisor.

Styrelsen för Kalix Bandy

Fler Artiklar

Föreningen
Löjromslotteri
Ungdom
Flickbandyns dag 12/12